Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste, Fysiovire Jyväskylä Oy

Laatimispäivämäärä: päivitetty 8.11.2023

 1. Rekisterinpitäjä

Fysiovire Jyväskylä Oy (3382530-8)
Saarijärventie 52
40270 Palokka

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minja Hatakka / Fysiovire Jyväskylä Oy
+358 45 357 7888

info@fysiovire.fi

 3. Rekisterin nimi

Fysiovire Jyväskylän asiakastietorekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisena tarkoituksena henkilörekisterillä on asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnittelun ja toteutuksen kirjaaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteriä käytetään käsitellessä asiakassuhdetietoja, hoitokirjauksia ja/tai palautteita.
Tietoja voidaan käyttää myös Fysiovireen oman toiminnan analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja muistuttamiseen.

 5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, palvelutapahtumien tiedot, laskutustiedot, asiakashistoria ja muut tarvittavat asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot, maksaja- tai hoitajatahojen mahdolliset hoidon kannalta oleelliset palautteet ja epikriisit. Tietoja kertyy myös hoitojakson aikana. Kaikki tieto saadaan asiakkaan suostumuksella.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa Fysiovireen henkilöstön välillä asiakkaan hoitojakson niin edellyttäessä.
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakas voi perua suostumuksensa koska tahansa.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet

Kaikki tieto on salassa pidettävää ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Säilytysaika potilasasiakirjoille on lain mukainen 12 vuotta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta asiakkaan syntymästä. Säilytysaika koskee asiakkaan perustietoja ja keskeisiä hoitotietoja (hoidon suunnittelu, seuranta ja/tai arviointi) sekä asiakkaan hoitotahtoa koskevia asiakirjoja.

10.Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.